تست آنلاین روانشناسی: میزان اضطراب از مرگ شما چقدر است؟

مرگ به دلیل دنیای ناشناخته پس از آن یکی از نگرانی های بزرگ افراد است و رو به رو شدن با این پدیده می تواند باعث اضطراب و نگرانی در افراد شود. برای آگاهی از میزان اضطراب از مرگ خودتان پرسشنامه 15 سوالی زیر را پاسخ دهید.

اضطراب از مرگ به عنوان یک اختلال شناخته می شود. متداول ترین ابزاری این اختلال را بررسی می کند، پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر است. این پرسشنامه وجوهی مانند: ترس از مرگ، ترس از درد و بیماری، ترس از آینده، افکار مربوط به مرگ و زمان گذرا و زندگی کوتاه را در افراد بررسی می کند. با پاسخ به این پرسشنامه از میزان اضطراب خودتان نسبت به مرگ آگاه شوید.

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.