ویدئو: ژن و DNA جنین چگونه شکل می گیرد؟

از زمان فرایند لقاح، جنین تشکیل می شود و کدها و رمزهای ژنتیکی، نیمی از مادر و نیمی از پدر به جنین منتقل می شود. ژن ها صفات و ویژگی ها را از والدین به جنین منتقل می کنند. برای آشنایی با نحوه شکل گیری ژن و DNA در جنین و صفاتی که به وی منتقل می شود، ویدئوی زیر را تماشا نمایید.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.