دکتر جعفر ابطحی

تلفن تماس: 021-66623164
آدرس: تهران، خیابان 30 متری جی، خیابان سادات، رو به روی داروخانه یادگار

سخن مدیر مرکز

دارای مجوز از: نظام پزشکی