دکتر طاهره رضایی

تلفن تماس: 32285596-026
آدرس: كرج،

سخن مدیر مرکز

دارای مجوز از: نظام پزشکی