دکتر پروین صادقی

تلفن تماس: 32221506-026
آدرس: كرج، بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی، نرسیده به زیر گذر، برج آرین

سخن مدیر مرکز

شماره پروانه مرکز: 18828
دارای مجوز از: نظام پزشکی