دکتر محسن فاضل

تلفن تماس: 021-66874896
آدرس: تهران، خیابان آذربايجان، روبروی، بيمارستان شهريار، پلاک 1137

سخن مدیر مرکز

دارای مجوز از: نظام پزشکی