مرتضی امید خواه

تلفن تماس: 32209724-026
آدرس: كرج، خیابان شهید بهشتی، کوچه بیمارستان امام خمینی، برج کهن، طبقه 3، واحد 2

سخن مدیر مرکز

دارای مجوز از: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره