تست آنلاین: تست آنلاین: سنجش میزان خوشبختی

1. وقتی مسابقه ای را می بازم، از آن لذت نمی برم.
2. وقتی کسی درباره من لطیفه ای می گوید، از آن لذت می برم.
3. وقتی کسی از دوستانم در حضور من جایزه ای را می برد، خوشحال می شوم.
4. اگر کسی در صف از من جلو بزند، اعتراض می کنم.
5. خیلی زود از سرگرمی ها و تفریحات حوصله ام سر می رود.
6. اغلب روزها خیال پردازی می کنم.
7. آرزوهای زیادی دارم.
8. بیش از اندازه چاق هستم.
9. از خواندن رمان لذت می برم.
10. از خوابیدن متنفرم.
11. فکر می کنم جذاب هستم.
12. انتقادات را به خوبی پذیرا می شوم.