تست آنلاین: تست آنلاین: نمره سلامت عمومی شما چقدر است؟

1. آيا از يك ماه گذشته تا امروز كاملا احساس كرده ايد كه خوب و سالم هستيد؟
2. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه به داروهاي تقويتي نياز داريد؟
3. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستي كرده ايد؟
4. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه بيمار هستيد؟
5. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز سردرد داشته ايد؟
6. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه انگار سرتان را محكم با چيزي مثل دستمال بسته اند و يا اينكه فشاري به سرتان وارد مي شود؟
7. آيا از يك ماه گذشته تا كنون احساس كرده ايد كه بعضي وقت ها بدنتان داغ يا سرد مي شود؟
8. آيا از يك ماه گذشته تاكنون اتفاق افتاد كه بر اثر نگراني دچار بي خوابي شويد؟
9. آيا از يك ماه تاكنون شبها وسط خواب بيدار مي شويد؟
10. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه دائما تحت فشار هستيد؟
11. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز عصبي و بد خلق هستيد؟
12. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز بدون هيچ دليل قانع كننده اي هراسان يا وحشت زده شده ايد؟
13. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز متوجه شده ايد كه انجام هركاري از توانائي شما خارج است؟
14. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه در تمامي مدت عصبي هستيد و دلشوره داريد؟
15. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خود را مشغول و سرگرم نگه داريد؟
16. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده كه وقت بيشتري را صرف انجام كارها نمائيد؟
17. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز بطور كلي احساس كرده ايد كه كارها را خوب انجام مي دهيد؟
18. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز از نحوه ي انجام كارهايتان احساس رضايت مي كنيد؟
19. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه نقش مهمي در انجام كارها داريد؟
20. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز توانائي تصميم گيري در مورد مسائل را داشته ايد؟
21. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعاليت هاي روزمره زندگي لذت ببريد؟
22. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز فكر كرده ايد كه شخص بي ارزشي هستيد؟
23. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي كاملا نااميد كننده است؟
24. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه زندگي ارزش زنده بودن را ندارد؟
25. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز به اين مسئله فكر كرده ايد كه ممكن است دست به خودكشي بزنيد؟
26. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه چون اعصابتان خراب است نمي توانيد كاري انجام دهيد؟
27. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز به اين نتيجه رسيده ايد كه ايكاش مرده بوديد و كلا از شر زندگي خلاص مي شديد؟
28. آيا از يك ماه گذشته تا به امروز اين فكر به ذهنتان رسيده است كه بخواهيد به زندگيتان خاتمه دهيد؟