تست آنلاین: تست آنلاین روانشناسی: هوش اجتماعی شما چقدر است؟

1. من می توانم رفتار دیگران را پیش بینی کنم.
2. من از این که کارهاي من بر احساسات دیگران چه تأثیري می گذارد، آگاهی دارم.
3. من احساسات دیگران را درك می کنم.
4. من خواسته هاي دیگران را متوجه می شوم.
5. من بدون این که دیگران چیزي بگویند، اغلب می توانم آن چه را که انجام می دهند درك کنم.
6. من می توانم پیش بینی کنم که دیگران به رفتار من چه واکنشی نشان خواهند داد.
7. من اغلب می توانم منظور دیگران را از چهره و رفتار هایشان درك کنم.
8. من اغلب احساس می کنم که نمی توانم انتخاب هاي دیگران را به راحتی درك کنم.
9. دیگران اغلب با کارهایی که انجام می دهند، مرا متعجب می کنند.
10. دیگران از دست من خشمگین می شوند، بدون این که من دلیل آن را بفهمم.
11. من دیگران را غیر قابل پیشبینی میدانم.
12. من اغلب بدون این که متوجه باشم به دیگران صدمه می زنم.
13. من اغلب از واکنش هایی که دیگران به کارهاي من نشان می دهند، متعجب می شوم.
14. من اغلب نسبت به افرادي که نمی شناسم، احساس اطمینان ندارم.
15. من به آسانی خود را با موقعیت هاي اجتماعی هماهنگ می کنم.
16. من در ورود به موقعیت هاي جدید و ملاقات با افراد نا آشنا خوب عمل می کنم.
17. برایم سخت است که با دیگران کنار بیایم.
18. خیلی وقت می برد که من دیگران را به خوبی بشناسم.
19. در داشتن ارتباط خوب با افراد جدید توانا هستم.
20. من عموماَ در پیدا کردن موضوعات خوب براي صحبت کردن، مشکل دارم.
21. عموماَ وقتی که دیگران افکار مرا می شنوند، خشمگین و عصبی می شوند.