تست آنلاین: تست آنلاین روانشناسی: میزان اعتماد به نفس شما چقدر است؟

1. تمایل دارم به انجام کارهایی که تصور می کنم از من انتظار می رود، شتاب ورزم تا کارهایی که به درستی آن ها معتقدم.
2. موقعیت ها و شرایط جدید را می توانم با آسودگی و سهولت نسبی مدیریت کنم.
3. احساسی سرشار از انرژی و مثبت اندیشانه نسبت به زندگی دارم.
4. چنان چه کاری دشوار به نظر برسد، از انجام آن سر باز می زنم.
5. حتی اگر دیگران دست از کار بکشند و تسلیم شوند، باز به تلاش خود ادامه می دهم.
6. اگر سخت بکوشم تا مساله ای را حل و فصل کنم، پاسخ و راهکار را خواهم یافت.
7. به اهدافی که برای خود تعیین می کنم، دست می یابم.
8. زمانی که با سختی مواجه می شوم، ناامید شده و احساس یاس می کنم.
9. از آن دسته آدم هایی هستم که سخت تلاش می کنم، اما باز هم به اهدافم دست نمی یابم.
10. دیگران بازخوردی مثبت نسبت به اقدامات و دستاوردهای من می دهند.
11. باید در همان ابتدای کار طعم موفقیت را بچشم، وگرنه ادامه نخواهم داد.
12. زمانی که بر مانعی غلبه می کنم، در خصوص درس هایی که می توان از آن یاد گرفت، می اندیشم.
13. اعتقاد دارم که اگر سخت بکوشم، به اهدافم دست خواهم یافت.
14. من با افرادی که تجارب و مهارت هایی مشابه خودم را دارند و در کار خود موفق هستند، نشست و برخاست و تماس دارم.