تست آنلاین: تست آنلاین روانشناسی: چقدر زمانتان را درست مدیریت می کنید؟

1. آیا وظایفی را که در طول روز انجام می دهید، پُر اهمیت ترین و اولویت ترین کارهایتان هستند؟
2. آیا کار را در دقیقه 90 پایان می دهید و گاهی تقاضای وقت اضافه می کنید؟
3. آیا زمانی را برای برنامه ریزی و زمان بندی کنار می گذارید؟
4. آیا می دانید که چقدر زمان صرف کارهای مختلف می کنید؟
5. چقدر در کارهایتان وقفه می افتد؟
6. آیا برای تصمیم گیری درباره فعالیت هایتان هدف گذاری می کنید؟
7. آیا در برنامه ریزی خود زمانی را به امور پیش بینی نشده اختصاص می دهید؟
8. آیا در خصوص ارزش مواردی که روی آن کار می کنید، مطلع هستید؟
9. آیا زمانی که کاری جدید به شما محول می شود، آن را به منظور شناسایی اهمیت و میزان اولویت تحلیل می کنید؟
10. آیا در خصوص مهلت اتمام یا تعهدات خود احساس تنش و فشار می کنید؟
11. آیا عوامل حواس پرتی اغلب شما را از انجام امور مهم و حیاتی باز می دارند؟
12. آیا برای انجام امور محوله خود، ناگزیرید برای اتمام کار، آن ها را با خود به منزل ببرید؟
13. آیا فهرست کارهایی که باید انجام دهید و یا برنامه عملیاتی خود را اولویت بندی می کنید؟
14. آیا مرتباً اولویت های خود را باز تنظیم می کنید؟
15. آیا قبل از پذیرش یک کار، نسبت به ارزیابی هزینه-منفعت انجام آن کار به نسبت زمانی که صرف آن می کنید، اقدام می کنید؟