تست آنلاین: تست آنلاین: پرسشنامه تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (نسخه والدین)

1. بی توجه است،حواسش به راحتی پرت می شود.
2. عصبانی و خشمگین است.
3. . در انجام دادن یا تمام کردن تکالیف مشکل دارد.
4. همیشه در حال حرکت است یا طوری عمل می کند که انگار با یک موتور حرکت می کند.
5. مدت زمان توجه و تمرکز او کوتاه است.
6. با بزرگترها مشاجره می کند.
7. دست یا پاهایش را تکان می دهد یا درجای خود وول می خورد.
8. در تمام کردن تکالیفش ناموفق است.
9. کنترل کردن او در فروشگاه های بزرگ یا هنگام خرید از مغازه دشوار است.
10. در خانه یا مدرسه بی نظم و به هم ریخته است.
11. کنترل خود را از دست می دهد.
12. برای انجام تکالیف نیاز به نظارت از نزدیک دارد.
13. فقط وقتی به چیزی علاقمند باشد به آن توجه می کند.
14. در موقعیت های که نامناسب است به شدت نگران می شود یا بالا و پایین می رود.
15. حواس پرت است یا مدت زمان توجه و تمرکز او مشکل دارد.
16. تحریک پذیر است.
17. از مشغول شدن به تکالیفی که نیازمند تلاش ذهنی مدام است اجتناب می کند یا اکراه نشان می دهد یا در آن ها مشکل دارند.
18. بی قرار است و وول می خورد.
19. وقتی برای انجام کاری دستور می گیرد حواسش پرت می شود.
20. به طور جدی با درخواست بزرگترها مخالفت می کند یا از انجام آن خودداری می نماید.
21. در تمرکز پیدا کردن در کلاس مشکل دارد.
22. در انتظار کشیدن در صف یا منتظر نوبت ماندن در بازی ها و یا موقعیت های گروهی مشکل دارد.
23. جای خود را در کلاس یا سایر موقعیت های که انتظار می رود در جای خود باقی بماند ترک می کند.
24. عمدا کارهای می کند که دیگران را آزار دهد.
25. در تمام کردن کارهای مدرسه،کارهای روزمره یا وظایف خود ناموفق است، اما این ها، ناشی از رفتار مقابله جویانه یا ناتوانی در درک دستورات نیست.
26. به راحتی در تلاش هایش مایوس می شود.